• LEED
  • מערכת תאורה דינאמית
סיטי בנק העולמית בחרה בנס תאורת לדים מקבוצת קשטן לביצוע פרויקט LEED הראשון בישראל, בהיקף של למעלה ממיליון וחצי ₪.
סיטי בנק LEED PROJECT

שותפים בביצוע הפרוייקט

אדריכלית ורד גינדי
אחרי 135 מדינות, גם אצלנו מתממש פרויקט ייחודי זה המבוסס על תקן התייעלות מחמיר של 8w למ"ר לכל היותר תוך שמירה על רמת הארה של 500 LUX.
סיטי בנק LEED PROJECT

שותפים בביצוע הפרוייקט

אדריכלית ורד גינדי

מוצרים ששולבו בפרוייקט

סיטי בנק LEED PROJECT

סיטי בנק LEED PROJECT
סיטי בנק העולמית בחרה בנס תאורת לדים מקבוצת קשטן לביצוע פרויקט LEED הראשון בישראל, בהיקף של למעלה ממיליון וחצי ₪.
סיטי בנק LEED PROJECT
אחרי 135 מדינות, גם אצלנו מתממש פרויקט ייחודי זה המבוסס על תקן התייעלות מחמיר של 8w למ"ר לכל היותר תוך שמירה על רמת הארה של 500 LUX.

קרדיטים

שותפים בביצוע הפרוייקט

אדריכלית ורד גינדי