תנאי התקשרות

תנאי מכר כלליים – קבוצת קשטן ("קשטן")

קשטן מציעה מגוון פתרונות טכנולוגיים משולבים בתחום תשתיות וציוד לתעשייה, מפסקים, שקעים ואביזרים, תאורה, תאורת לדים, בית חכם וחסכון באנרגיה. כל זאת, לצד שירותי ייעוץ הכוללים אפיון וביצוע פרויקטים משלב התכנון הראשוני ועד להשלמת הפרויקט בפועל.

עם רכישת אחד או יותר ממוצרי ו/או מערכות קשטן, עפ"י טופס הזמנה/הצעה שנשלח ללקוח ועם חתימת הלקוח על טופס ההזמנה/הצעה, תוך אשרור פרטי ההזמנה ומתן תוקף של הסכם לטופס ההזמנה/הצעה על ידי קשטן, ובכפוף לאמור ולמפורט בטופס ההזמנה/הצעה, יהיו בתוקף כל התנאים והתחייבויות הצדדים (קשטן כלפי הלקוח והלקוח כלפי קשטן, בקשר עם רכישת המוצרים ו/או המערכות ו/או השירותים), בהתאם לאמור ולפורט במסמך זה להלן.

1.         מבוא – כללי

1.1.    התנאים המפורטים במסמך תנאי מכר כלליים זה ("מת"מ") להלן מהווים חלק בלתי נפרד מכל הסכם התקשרות (כהגדרתו להלן) שבין קשטן ובין לקוח, וזאת אלא אם הוסכם אחרת בכתב בין קשטן ובין הלקוח.

1.2.    למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל תוספת לתנאים המפורטים במת"מ או חריגה מהם, לרבות בשל תנאי רכש כלליים של הלקוח, יחייבו את קשטן רק אם אושרו על ידה מראש ובכתב.

1.3.    בכל מקרה בו תהא סתירה בין מסמך חיצוני ובין המת"מ – יגברו הוראות המת"מ, אלא אם כן צוין מפורשות במסמך החיצוני, כי הוראותיו גוברות על המת"מ כאמור.

1.4.    כותרות מת"מ זה הינן לנוחות בלבד ואין לפרש מהן כל פרשנות מלבד זאת.

2.         הגדרות

במת"מ יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה לצידם, כמפורט להלן. לכל המונחים אשר לא הוגדרו במפורש במת"מ זה, תיוחד המשמעות הניתנת להם במסגרת ההתקשרות הרלבנטית, בהתאם להקשרם ולפרשנותם התכליתית, אלא אם הכתוב מחייב אחרת.

2.1.    הסכם ההתקשרות – הסכם ההתקשרות יכלול את טופס הזמנה/הצעה וכל מסמך אחר (לרבות – אך לא רק – הודעות פקסימיליה ו/או הודעות דוא"ל) הנוגע להתקשרות בין החברה לבין הלקוח ולרכישה ואספקה של אחד או יותר ממוצרי החברה ו/או ממערכות החברה ו/או שירותי החברה (יחד או לחוד) על ידי הלקוח, יהא כינויו אשר יהא, והתנאים הכלליים המפורטים במת"מ זה יהיו התנאים וההסכמות התקפים שבין הצדדים, בנוסף לאלה מושא הסכם ההתקשרות, אלא אם נקבע אחרת, בכתב, במסמך ספציפי נוסף, כאמור לעיל.

2.2.    אחריות – אחריות שניתנת על ידי קשטן במסגרת הסכם ההתקשרות. מובהר, כ בכל מקרה האחריות לא תעלה על אחריות היצרן של המוצר, אלא אם נקבע מפורשות אחרת, בכתב.

2.3.    הלקוח – כל גורם ו/או ישות משפטית חוקית הרוכש מאת קשטן את אחד ו/או כמה ממוצריה ו/או ממערכותיה ו/או שירותיה.

2.4.    המוצרים – מוצרי ו/או מערכות ו/או שירותי קשטן, הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות.

3.         הצעות מחיר והתקשרות

3.1.    הצעת התקשרות (לרבות הצעת מחיר) מאת קשטן ללקוח ("הצעת ההתקשרות") תיערך בכתב ע"ג טופס הזמנה/הצעת מחיר ("טופס ההצעה") מטעם קשטן, אך תחשב כהסכם מחייב בין הלקוח לבין החברה רק אם הלקוח חתם ואשרר בחתימתו את הצעת ההתקשרות (ע"י מורשי החתימה מטעמו, ככל שעסקינן בתאגיד) ע"ג טופס ההצעה.

3.2.    מובהר בזאת, כי עד לחתימת הסכם התקשרות מחייב בין הצדדים, קרי – חתימת הלקוח על הצעת ההתקשרות, תהיה קשטן רשאית לשנות כל תנאי מתנאיה של הצעת התקשרות, ואין באמור בהצעת התקשרות כדי לחייב את קשטן בכל אופן וצורה שהם.

3.3.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תוקפה של הצעת התקשרות יהיה לתקופה אשר לא תעלה על 30 יום או תקופה אחרת שנקבעה בטופס ההצעה בכתב.

3.4.    תיאור ומפרט של מוצרים המצוי בקטלוגים של קשטן ו/או בחומר שיווקי אחר (לרבות, ומבלי לגרוע, אתרי אינטרנט, מפרטים, מסמכי נתונים וכן כל מידע טכני נוסף או אחר המופץ על ידי קשטן ו/או מי טעמה) בקשר עם המוצרים, תכונותיהם וביצועיהם, (לרבות לעניין: מידות, גדלים, התאמה למטרות, רמת דיוק, אופן שימוש, צבעים, כמויות, זמינות, כמויות ו/או זמני אספקה), לא יחייב את קשטן ולא יהווה מצג מטעמה אלא רק  במקרה בו נתונים אלו מצאו את ביטויים במפורש בהצעת ההתקשרות.

3.5.    זכויות הקניין הרוחני בכל מסמך ו/או מידע אחר שנמסר ללקוח על ידי קשטן, בין שבכתב ובין שבעל פה, בקשר עם משא ומתן בין הצדדים ובקשר עם הצעת ההתקשרות ו/או במסגרתה (לרבות, ומבלי לגרוע, תרשימים, שרטוטים ומפרטים טכניים – "המידע בהצעת ההתקשרות") ייחשבו כקניינה הרוחני-הבלעדי של קשטן והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שאינה עולה בקנה אחד עם האמור לעיל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח לא יעשה שימוש כלשהו במידע שבהצעת ההתקשרות שלא לצורך התקשרות עם קשטן, ובכלל זה, לא יגלה ו/או יעביר ו/או יאפשר גישה, לצד שלישי כלשהו למידע שבהצעת ההתקשרות.

4.         מחירים ותנאי תשלום

4.1.    המחיר בעבור הציוד אשר יהא נקוב בהצעת ההתקשרות יהא בגין אספקת המוצרים עד לאתר הלקוח כמפורט בהצעת ההתקשרות, לרבות ביטוח על ההובלה, אך לא יכלול פריקה ו/או הובלה למקום אחסון ו/או ביטוח בגין פריקה ו/או הובלה לאחסון כאמור.

4.2.    היה והצעת ההתקשרות לא תנקוב בכתובת של אתר הלקוח, תתווסף לתמורה עלות ההובלה בפועל לקשטן מחצרי קשטן ועד אתר הלקוח.

4.3.    מבלי לגרוע מן האמור בס"ק ‎4.1-‎4.2 לעיל, המחיר הנקוב בהצעת ההתקשרות לא יכלול את התשלומים ו/או הסכומים הבאים, אשר יחולו על הלקוח, אלא אם כן צוין מפורשות אחרת בכתב:

4.3.1.    מיסים החלים על מכירת הציוד – לרבות, ומבלי לגרוע, מס ערך מוסף וכן כל מס או היטל אחר החל על מכירת הציוד ללקוח. למען הסר ספק, הלקוח יישא בכל מס, היטל או חיוב אחר המוטלים על מכירת ואספקת הציוד ללקוח.

4.3.2.    הוצאות ועלויות התקנת הציוד והקמתו, אלא אם צוין אחרת במפורש בהצעת ההתקשרות.

4.3.3.    פריקה, הובלה לאחסון ואחסון.

4.3.4.    כל פעולה נוספת שאינה נוגעת למכירה ואספקה של המוצר, אלא אם כן צוין מפורשות אחרת בהצעת ההתקשרות או בכתב, במסגרת התכתבות שבין הצדדים.

4.4.    מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם ההתקשרות (לרבות האמור במת"מ זה) ולמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי מחיר הציוד ואופן התמחור הנקובים בטבלאות מחירים ותמחור כלליות, המפורסמות על ידי קשטן ו/או מי מטעמה מעת לעת, ו/או הצעות מחיר קודמות, לא יחייבו את קשטן בשום צורה ואופן , אלא אם מחירים אלו מצאו את ביטויים המפורש בהצעת ההתקשרות או בכתב, במסגרת התכתבות בין הצדדים.

4.5.    לא יהיה תוקף לכל הסדר מחירים ואופן תמחור, אלא אם הסדר כאמור נעשה בכתב בין קשטן ללקוח. ככל שלא נקבע מפורשות אחרת במסגרת הצעת ההתקשרות, התשלום יבוצע על בסיס תנאי התשלום הבאים:

4.5.1.    25% עם אישור ההצעה, במזומן;

4.5.2.    25% עם מסירת הסחורה, במזומן וכתנאי למסירת הסחורה;

4.5.3.    50% על בסיס שוטף + 30 ובכפוף למסירת המחאה מעותדת.

4.6.    הלקוח לא יהא זכאי להנחת מזומן ו/או הנחת פירעון מוקדם, אלא אם כן סוכם מפורשות אחרת בכתב בין הצדדים.

4.7.    ככל שכתוצאה משינוי הוראות הדין (לרבות הנחיה ו/או הוראה ו/או צו של רשות מוסמכת) שתכנס לתוקפה במהלך התקופה שתחילתה במועד הסכם ההתקשרות ועד למועד אספקת הציוד בפועל, יוטלו בקשר עם אספקת הציוד תשלומים נוספים, יחולו אלה על הלקוח והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד קשטן בקשר עם האמור.

4.8.    היה ויימצא הלקוח בהפרה ביחס לתשלום סכום כלשהו שעליו לשלם על פי הסכם ההתקשרות, ולא תיקן ההפרה בתוך 7 ימי עסקים מהמועד שנדרש לכך על ידי קשטן ו/או מי מטעמה, יחולו ההוראות הבאות, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים לקשטן בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם:

4.8.1.    כל הסכומים שהלקוח חייב מכוח הסכמי ההתקשרות שיהיו קיימים בינו ובין קשטן בעת הרלבנטית, יעמדו לפירעון מיידי ויבוטלו כל תנאי אשראי שהיו בתוקף קודם לכן, ככל שניתנו;

4.8.2.    קשטן תהא רשאית להשהות את המשך קיום כלל התחייבויותיה כלפי הלקוח, לרבות אחריות, ו/או אספקת שירותים, תהא המסגרת המשפטית/החוזית לכך אשר תהא, עד לתשלומו המלא של סכום כאמור. לחילופין, תהא קשטן רשאית לבטל את הסכם ההתקשרות, והכל על פי שיקול דעתה המלא של קשטן וכאמור – הן ביחס לעסקה שבה הלקוח חייב תשלומים לקשטן והן ביחס לעסקאות אחרות;

4.8.3.    כל סכום שבפיגור יישא ריבית בשיעור המקסימאלי הנהוג באותה עת בבנק לאומי לישראל בע"מ בגין חריגות מאשראי בחשבונות, וזאת החל ממועד תחילת הפיגור ואילך ועד מועד התשלום בפועל.

5.         אספקת ציוד

5.1.    קשטן תהא רשאית למסור את הציוד (או כל חלק הימנו) במספר חלקים ובמספר מועדים סביר.

5.2.    מועד האספקה הנקוב בהסכם ההתקשרות הינו מועד אספקה משוער בלבד, אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם ההתקשרות. אספקת הציוד לאחר המועד המשוער לא תהווה הפרה של הסכם ההתקשרות על ידי קשטן.

5.3.    הובלת הציוד תבוצע מחצרי קשטן עד לאתר הלקוח. בהעדר הסכמה אחרת בכתב תחול עלות ההובלה לאתר הלקוח כאמור על קשטן. מוסכם, כי האחריות שתחול על קשטן תהא אך ורק עד לשווי עלות הציוד ובכל מקרה לא תהא ללקוח עילת תביעה בגין נזקים עקיפים מכל מין וסוג שהם. הלקוח פוטר את קשטן מכל אחריות כאמור, באופן בלתי חוזר.

5.4.    מובהר כי הלקוח לבדו אחראי לציוד מהרגע בו משאית קשטן נכנסת לחצרי הלקוח, אלא אם כן סוכם מפורשות אחרת.

5.5.    ככל שבשל אירוע של כח עליון, לרבות (אך לא רק), ומבלי לגרוע, אירועים שאינם בשליטת קשטן או שקשטן לא יכולה היתה לצפותםכגון: צו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, פגעי טבע, מזג אויר, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר (לעיל ולהלן: "אירוע כח עליון"), לא תוכל קשטן לספק את הציוד בהתאם להתחייבויותיה על פי הסכם ההתקשרות, אזי ישונו מועדי ואופן האספקה בהתאם, בכדי לאפשר לקשטן למלא אחר התחייבויותיה על פי הסכם ההתקשרות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי קשטן לא תישא באחריות כלשהי ביחס לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו ללקוח בגין כל אירוע כח עליון.

6.         שימור בעלות

6.1.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל פריט של ציוד ייוותר רכושה הבלעדי של קשטן עד לתשלום מלוא התמורה בגינו לקשטן.

6.2.    ידוע ללקוח ומוסכם עליו כי עד קיום התנאים דלעיל, יהיה הלקוח בר רשות בציוד בלבד ויישא באחריות לכל נזק ו/או לאובדן שיגרם לו.

6.3.    עד למועד בו תשולם לקשטן מלוא התמורה בעבור כל פריט ציוד, הלקוח מתחייב בזה כדלקמן:

6.3.1.    לא להוציא מידיו את החזקה באותו פריט ציוד;

6.3.2.    לאחסן, לתחזק ולטפל בציוד כראוי, בהתאם להוראות קשטן ולנקוט בכל הצעדים הסבירים על מנת למנוע נזק או קלקול כלשהם לציוד ובכלל זאת – לאחסן את הציוד בהתאם להוראות היצרן;

6.3.3.    להחזיק את הציוד כשהוא נקי וחופשי מכל זכות צד שלישי, משכון, עיכבון או שעבוד אחר ולאחסן את הציוד בדרך שתראה בבירור כי הוא שייך לקשטן;

6.3.4.    למסור לקשטן כל מידע הקשור לציוד כפי שקשטן עשויה לבקש מעת לעת;

6.3.5.    לאפשר לקשטן, בתיאום מראש, לבדוק את הציוד;

6.3.6.    לא לעשות כל שינוי בציוד;

6.3.7.    להשתמש בציוד אך ורק למטרות שלשמן הציוד מיועד, בהתאם להוראות היצרן ו/או קשטן;

6.3.8.    לשאת באחריות לכל אובדן ו/או נזק לציוד ולבטח את הציוד בביטוח מתאים לשם הבטחת האמור;

6.3.9.    לא ליתן מצג לצדדים שלישיים, ממנו עולה במפורש או במשתמע כי הציוד שייך ללקוח;

6.3.10. להודיע לקשטן מייד לאחר שייוודע לו על הטלת עיקול על הציוד וכן לנקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שיידרשו לשם הסרת כל עיקול שיוטל, ככל שיוטל.

7.         סודיות וזכויות קניין רוחני

7.1.    הלקוח מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע סודי שיגיע לידיו מקשטן בקשר עם מת"מ זה, בין אם בעל פה ובין אם בכתב, ולא לעשות כל שימוש כלשהו, ולא לגלותו ו/או להתיר גילויו ,במישרין או בעקיפין.

7.2.    מידע סודי – לרבות, אך לא רק, הצעות מחיר, תנאי התקשרות וכיוצ"ב.

7.3.    כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהן, לרבות (אך לא רק): פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחר, או סוד מסחרי, הנם ויהיו בכל עת בבעלותה המלאה והבלעדית של קשטן, ואין ולא יהא במת"מ זה ו/או בהסכם ההתקשרות כדי להוות מכירה ו/או העברה, חלקית או מלאה, של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם הציוד ללקוח או לצד שלישי כלשהו.

8.         אחריות לציוד

8.1.    קשטן תספק אחריות לציוד בהתאם למפורט בסעיף זה, לתקופה של 12 (שנים עשר) חודשים ממועד מסירת הציוד ללקוח (להלן: "האחריות").

8.2.    ככל שציוד, או חלק הימנו, תוקן או הוחלף על ידי קשטן במהלך תקופת האחריות, לא יהיה בכך כדי להאריך את תקופת האחריות המקורית בגין ציוד כאמור מעבר לתקופת האחריות המקורית, אלא אם כן צוין מפורשות אחרת בכתב על ידי קשטן.

8.3.    הציוד יפעל בהתאם למפרט היצרן, וקשטן אינה נותנת כל מצג או התחייבות אחרת בקשר לציוד, לטיבו ולאיכותו, לרבות (אך לא רק) בקשר למידת התאמתו לצרכי הלקוח ו/או לשימושים שייעשו על ידו בציוד, אלא אם ניתנה מטעמה התחייבות מפורשת בכתב בקשר לכך ללקוח.

8.4.    אחריות קשטן בהתאם לסעיף ‎8 זה תהא מותנית בתנאים המצטברים הבאים:

8.4.1.    הלקוח פעל בקשר עם הציוד בהתאם להוראות היצרן בנוגע להפעלה, לתחזוקה ולאחסון של הציוד, לפי העניין, ובהתאם להנחיות קשטן בקשר לכך; וכן

8.4.2.    הנזק או הקלקול לא נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל רשלני ו/או מכוון של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או כתוצאה מהפרת הוראות ההפעלה, תחזוקה ו/או האחסון של הציוד או הפרת הנחיות קשטן בקשר לציוד כאמור; וכן,

8.4.3.    הלקוח לא ביצע טיפול, פירוק או שינוי בציוד בעצמו ו/או באמצעות צד שלישי שלא הוסמך לכך על ידי קשטן.

8.5.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות של קשטן ו/או מי מטעמה, לרבות היצרן, לא תחול בנוגע לכל אחד מאלה:

8.5.1.    תקלות שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר הגורמים הבאים: שבר מכני; הזנחה; שימוש או אחזקה בניגוד להוראות היצרן בנוגע להפעלה, לתחזוקה ו/או לאחסון של הציוד ובניגוד להנחיות קשטן בקשר לציוד;

8.5.2.    מעשה או מחדל של הלקוח ו/או מי מטעמו;

8.5.3.    נזק מכוון;

8.5.4.    תנאי סביבה בלתי הולמים;

8.5.5.    שינוי ,התאמה, פירוק או טיפול שבוצע על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי קשטן;

8.5.6.    תאונות;

8.5.7.    נזקי מזג אויר ו/או דליקה ו/או אש ו/או מים;

8.5.8.    בעיות הנובעות מנזקי חשמל או מתח;

8.5.9.    שימוש שאינו שימוש רגיל, בהתאם לייעוד הציוד על פי מפרט הציוד והוראות היצרן בקשר לכך.

8.6.    מילוי התחייבויות האחריות של קשטן בקשר עם הציוד כאמור, תעשה על ידי קשטן באחד מהאופנים הבאים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשטן:

8.6.1.     החלפת הציוד; או

8.6.2.    תיקון הציוד; או

8.6.3.    זיכוי הלקוח בעלות הציוד לביצוע רכישתו החוזרת אצל קשטן, בכפוף להחזרת הציוד ע"ח הלקוח.

8.7.    האחריות תמומש בחצרי קשטן. ככל שמימוש האחריות תחייב שליחת טכנאי מטעם קשטן לפירוק הציוד ו/או הובלתו לחצרי קשטן, יישא הלקוח בעלות זו, בהתאם למחירון קשטן בעת הרלבנטית.

8.8.    האחריות דלעיל הינה בלעדית ומוחלטת ולא תחול על קשטן ו/או על מי מטעמה כל אחריות אחרת ו/או נוספת, מפורשת או משתמעת, מעבר לאמור בסעיף זה, אלא אם נקבע אחרת בהוראות כל דין.

8.9.    הלקוח מתחייב בזאת לתמוך ולאפשר לקשטן ו/או מי מטעמה לבדוק ו/או לתחזק את הציוד, ככל שהדבר מתחייב מהוראות היצרן ו/או מהסכם ההתקשרות, ובכלל זאת לאפשר כניסתם של טכנאי/ם מטעם קשטן לחצרי הלקוח.

8.10.  הלקוח מוותר בזאת ויתור סופי ומוחלט על כל טענה שאינה עולה בקנה אחד עם האמור בסעיף ‎8 זה, לרבות (אך לא רק) כל טענה בקשר עם אי התאמת הציוד לצרכי הלקוח או אי התאמתו למטרה כלשהי.

9.         החזרה/זיכוי של מוצרים

קשטן תאפשר החזרה של מוצרים/סחורה בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

9.1.    הסחורה נרכשה מקשטן;

9.2.    הבקשה להחזרה נשלחה לקשטן בתוך פרק זמן שאינו עולה על 6 חודשים ממועד הרכישה;

9.3.    אין מדובר בסחורה/מוצר אשר הוזמנו באופן מיוחד עבור הלקוח או בסחורה/מוצר שהם בבחינת ייצור מיוחד (custom made) עבור הלקוח;

9.4.    המוצר חייב להיות באריזתו המקורית / אריזה של קשטן;

9.5.    הלקוח סיפק הזמנה מקורית ומילא את הטפסים הנדרשים, כמקובל אצל קשטן וכמפורט באתר החברה.

10.      מובהר, כי החזרה של מוצרים/סחורה לא תתאפשר בנוגע לסחורה/מוצרים הבאים:

10.1.  נורות;

10.2.  סחורה/מוצרים שנעשה בהם שימוש.

11.      מחלקת הנה"ח של קשטן תפיק זיכוי עבור הלקוח בגין סחורה/ציוד אשר תאושר ע"י קשטן להחזרה, לאחר שתיבדק על ידה. כל זאת, אלא אם כן יחול האמור בסעיף ‎12 להלן. סחורה אשר לא תאושר ע"י קשטן להחזרה, תישלח חזרה ללקוח בצירוף פירוט אודות הטעם לאי-אישור.

12.      במקרה בו הסחורה אינה תואמת את ההזמנה – תוחלף הסחורה בסחורה אחרת תחתיה וזאת, אלא אם כן יבצר מקשטן לספק את הסחורה המתאימה בתוך פרק זמן שיעלה על 30 ימי עסקים, שאז תעמוד לזכות הלקוח האפשרות לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה, וזאת בלבד.

13.      הגבלת אחריות

13.1.  מוסכם ומובהר בזאת, כי קשטן לא תהא אחראית באופן כלשהו לנזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, מסתברים ו/או עונשיים מכל מין וסוג שהוא, לרבות (אך לא רק): אובדן הכנסות, רווח עתידי, אובדן הזדמנות עסקית, אובדן מוניטין, ירידת ערך, וכיו"ב, בקשר עם הסכם התקשרות זה, והלקוח מוותר בזאת, ויתור סופי, מוחלט ושלם, על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם נזקים כאמור. אחריות קשטן בקשר לציוד ו/או להסכם זה, בין שאחריות זו נטענת מכח הסכם זה ובין שלאו, תהא מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, ועד לשווי עלות הציוד אשר נרכש על ידי הלקוח.

13.2.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קשטן וכל מי מטעמה, לרבות (אך לא רק) בעלי מניותיה, נציגיה, עובדיה ונושאי המשרה בה, לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל אחריות לכל אחד מאלה המפורטים מטה, בקשר עם הציוד ו/או הסכם ההתקשרות, תהא עילתם אשר תהא, בין נזיקין, בין חוזית ובין אחרת:

13.2.1. נזק שנגרם בקשר עם מעשים או מחדלים של צדדים שלישיים ו/או שאינם בשליטת קשטן;  ו/או

13.2.2. נזק שנגרם בקשר עם אירועי כח עליון, כהגדרתם לעיל, ו/או כתוצאה מהם.

13.3.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר בזאת כי אחריותה של קשטן לנזקים כלשהם בקשר עם הציוד ו/או הסכם זה – תהא עילתם אשר תהא, בין נזיקין, בין חוזית ובין אחרת מוגבלת במצטבר בגין כל הנזקים לא תעלה על הסך הכולל ששולם בפועל על ידי הלקוח לקשטן בגין הציוד אשר בגינו נטענים הנזקים.

14.      תקופת הסכם ההתקשרות

14.1.  אלא אם צוין אחרת בהצעת ההתקשרות, תוקף כל אחד מהסכמי ההתקשרות הוא עד למועד תשלום התמורה או תום תקופת האחריות, לפי המאוחר.

14.2.   בתום תקופת ההסכם, לא יחולו על קשטן כל חובות ו/או התחייבויות ו/או אחריות, מכל מין וסוג, בקשר עם הציוד.

14.3.  היה והלקוח יבקש להאריך את תקופת האחריות, יהא על הלקוח להתקשר עם קשטן בהסכם מתאים, במסגרתו תקבע התמורה בגין הארכת תקופת האחריות ו/או בגין שירות נוסף אחר כלשהו הנוגע לציוד.

14.4.  קשטן תהא רשאית להביא הסכם התקשרות זה לכדי סיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.4.1. הלקוח הפר את הסכם ההתקשרות בהפרה שאינה יסודית, אשר לא תוקנה בתוך 14 ימים מדרישתה הכתובה של קשטן ו/או במקרה בו הלקוח הפר את הסכם ההתקשרות בהפרה יסודית, אשר לא תוקנה בתוך 7 ימים ממועד דרישתה הכתובה של קשטן;

14.4.2. הוטל עיקול זמני או קבוע או ננקטו הליכי הוצאה לפועל כנגד הלקוח ו/או נכסיו, כולם או חלק מהותי מהם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30 (שלושים) ימים ממועד הטלתם.

14.4.3. מונה מפרק, נאמן או כונס נכסים על נכסי הלקוח, כולם או חלק מהותי מהם, או הוגשה בקשה למינוי כאמור, והמינוי או הבקשה לא בוטלו תוך 30 (שלושים) ימים.

14.4.4. ניתן צו כינוס נכסים, צו פירוק או צו הקפאת הליכים, זמני או קבוע, כנגד הלקוח, שלא בוטל תוך 30 (שלושים) ימים.

14.4.5. הוגשה נגד הלקוח התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלק מהותי מהם, או שהלקוח קיבל החלטה על פירוק, או אם הלקוח הגיע להסדר פשרה עם נושיו, והפעולה האמורה או ההחלטה לא הוסרו או נדחו לחלוטין תוך 30 (שלושים) ימים.

14.4.6. הוטלו עיקולים או בוצעו פעולות הוצאה לפועל על כלל או מרבית נכסיו של הלקוח, באופן המעמיד בספק סביר את יכולתו של הלקוח לקיים את התחייבויותיו על פי ההסכם.

14.5.  במקרה של סיום או ביטול הסכם ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ימשיכו לחול הוראות ההסכם, אשר מטבען ממשיכות לחול ללא הגבלת זמן.

14.6.  קשטן תהא רשאית ליטול לידיה את כל הציוד שתמורתו טרם שולמה לה במלואה.

15.      התחייבויות הלקוח

15.1.  לשלם את התמורה שנקבעה בהסכם ההתקשרות במלואה ובמועדים שנקבעו לכך;

15.2.  לאפשר לקשטן ו/או מי מטעמה להיכנס לחצרי הלקוח בכדי לבדוק את הציוד ו/או התקנתו ו/או אחסונו ו/או בכדי לתחזק את הציוד, לפי העניין ובהתאם להוראות הסכם ההתקשרות, ובלבד שניתנה לכך התראה בכתב של יום עסקים אחד מראש.

16.      כללי

16.1.  סמכות שיפוט על הסכם ההתקשרות ועל המת"מ יחול הדין של מדינת ישראל בלבד, בהתעלם מכללי ברירת הדין.

16.2.  לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהא סמכות מקומית ייחודית ובלעדית בכל עניין הקשור להסכם זה ולא תהיה סמכות לכל בית משפט במחוז שיפוט אחר.

16.3.  אם וככל שבית משפט מוסמך יקבע כי תניה מסוימת הכלולה בהסכם ההתקשרות ו/או במת"מ חסרת תוקף משפטי ו/או בלתי אכיפה, הרי שהתניה תפורש בצורה שתעניק לה את הנפקות המרבית המותרת לפי דין, בהתאם לכוונת הצדדים כפי שהיא עולה מהסכם זה, ולא יהא בכך כדי לפגוע בשאר הוראות  הסכם ההתקשרות ו/או המת"מ, אשר תמשכנה לחול על הצדדים להסכם.

16.4.  הלקוח לא יהא רשאי להמחות לצד שלישי כלשהו זכויות ו/או חובות כלשהן הכלולות בהסכם ההתקשרות ו/או במת"מ מבלי שקיבל את הסכמתה הכתובה של קשטן, בכתב ומראש. קשטן מצידה תהא רשאית להמחות כל אחת מזכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי הסכם ההתקשרות לכל צד ג' אחר, מבלי לקבל את אישור הלקוח לכך וללא צורך במתן הודעה כלשהי בקשר לכך.

16.5.  הסכם ההתקשרות, לרבות כתב תנאי מכר כלליים זה ולרבות הנספחים המצורפים לו, הצעת ההתקשרות וכל מסמך קשור אחר, מהווים את מלוא ההסכמות שבין הלקוח ובין קשטן בקשר עם רכישת הציוד ואספקתו, אלא אם כן סוכם מפורשות אחרת בכתב.

16.6.  כל התקשורת, המצגים, ההצהרות וההתחייבויות בקשר עם מכירת הציוד ואספקתו, שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני ההתקשרות בהסכם ההתקשרות, ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בהסכם ההתקשרות, לגרוע מהם או לשנותם.

16.7.  כל שינוי להסכם ההתקשרות יעשה אך ורק באמצעות מסמך בכתב, חתום על ידי קשטן והלקוח.

16.8.  הלקוח מוותר בזאת על כל זכות קיזוז, עיכוב, עיכבון וכיו"ב כלפי קשטן.

16.9.  אין באמור בהסכם כדי להקנות, במפורש או מכללא, זכויות כלשהן לצד שלישי אחר כלשהו.

 

צרו איתנו קשר